Metoder

Trafikutredningsbyrån - Medarbetare

Valet av metod bestämmer ofta din handlingsberedskap inför framtiden. Matematiska modeller har sina fördelar medan ett enkelt beslutsunderlag underlättar spridandet av information till sakägare och medborgare.

Tre typer av underlag

TUB tar fram fakta för tre huvudsakliga beslutssituationer: strategiska investerings-beslut, uppföljning och utvärdering samt utformning av gaturum.

Strategiska investeringar

För de riktigt stora investeringsbesluten krävs oftast mycket god handlingsberedskap. TUB rekommenderar:

 1. Delphimetoden
 2. Scenarioteknik
 3. Benchmarking [stadsjämförelser]
 4. Fokusgrupper

Uppföljning och utvärdering

Ett viktigt syfte med uppföljning av transporttrender är att identifiera problem och förbättringar för olika grupper. TUB rekommenderar:

 1. Enkäter och intervjuer
 2. Transportmodeller
 3. Geografiska analyser
 4. Mediabevakning

Utformning av gaturum

Design av gator och offentliga platser berör alla. Ofta är det inte möjligt att möta alla behov. I dessa situationer är det särskilt viktigt att alla som vill kan komma till tals.

 1. Dialogprocesser
 2. Stated preference undersökningar
 3. Fältinventeringar