Cykelstäder

TUBs tjänster för cykelstaden handlar om att öka rörelsefrihet för stora och små. Och, om folkhälsa och transporteffektivitet.


Vår cykelerfarenhet

TUBs medarbetare har erfarenhet från ett stort antal cykelnätanalyser och design av cykelvägar i Sverige och Storbritannien. I Stockholm har vi bl.a. utvärderat effekter på cykel- och biltrafik av ombyggnaden av södra Götgatans nya cykelbanor. Vi har genomfört cykelparkeringsutredningar för Centralstation i Stockholm, Nyköpings resecentrum, Sundbybergs C och Albano m.fl. platser.

Tidigare kunder inom cykelinfrastruktur och cykelutredningar är bl.a. Göteborgs stad, Stockholms handelskammare, Trafikverket, Stockholms stad, Nyköpings kommun, Jernhusen och Vinnova.Prioritering av utbyggnadsstråk

Trafikutredningsbyrån tar fram cykelplaner och underlag för prioritering av utbyggnadsstråk, gärna i processer och genom workshopar med alla som berörs av ombyggnader. Vi genomför nödvändig kvalitetssäkring av data från mobilappar och uppmätta cykelflöden. Detta så att data är användbara med avseende på t.ex olika behov hos typer grupper av cykeltrafikanter, från barn till användare av allt populärare elassisterade cyklar.

Till hjälp i vårt arbete har vi två ledande verktyg för kvalitetsbedömning och analys av cykelinfrastruktur. Dataprogrammet och mobilappen BikeRoute för cykelnätsanalys, framtagning av nyckeltal och jämförelser mellan cykelstäder. Vi använder PQcykel som stöd för utformning och dimensionering av cykelparkeringar och cykelrum.

Stadsplanering

Många städer växer och planerar för att bli tätare. Det ställer krav på yteffektiva lösningar liksom på cykelinfrastruktur som på ett säkert sätt klarar ta om hand fler trafikanter i rusningstid.

PQcykel: komfortabel och säker cykelparkering

För utformning och dimensionering av cykelparkeringar vid arbetsplatser, stationer och stadskärnor använder vi PQcykel. PQ står för parking quality och mäter cykelparkeringars kvalitet i förhållande till kunders behov och efterfrågan. Metoden lägger bland annat fast cyklisters krav på cykelparkeringens stöldsäkerhet och upplevd trygghet på en viss plats. Kvalitetsbedömningen gör att rätt lösning kan väljas, och att utformningen blir yteffektiv och väl fungerande.

BikeRoute för trafikplan och länsplan

TUB hjälper till med utbyggnadsplaner för cykelbanor. Till vår hjälp har vi mobilappen BikeRoute. BikeRoute ger trafikplanerare unik data om cykelhastigheter och fördröjningar samt ruttval. Datan analyseras med en specialanpassad programvara som bl.a. visar hastighetskartor för cykeltrafiken.